ನೆನಪಿದೆ ಬಾಜೂ ಬಂಧ : ಬಿಲ್ಹಣನ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ

ಆಕರ : ಬಿಲ್ಹಣನ ಚೌರಪಂಚಾಶಿಕ| ರಚನೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

Leave a Reply