ಚೇಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪೆ : ಒಂದು Zen ಕಥೆ

1 Comment

  1. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೀತಿ ಕಥೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಹಲವು ದುಷ್ಟ ಗುಣಗಳೂ ಸಹ ಅವನ ಜೀನ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡ ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿಯೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Leave a Reply