ಸೋತವು ಉಪಮೆ ಅಲಂಕಾರಗಳು! : ಬಿಲ್ಹಣನ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ

ಆಕರ: ಬಿಲ್ಹಣನ ಚೌರಪಂಚಾಶಿಕ |ರಚನೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

Leave a Reply