ಟಾಲ್ ಸ್ಟಾಯ್ ಪ್ರಕಾರ ‘ದೇವರ ಥರ’ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ…

‘ಕಡಸಾಲೆ’ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೃತಿಕಾರರ ಪ್ರಕಟಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ ಸಚ್ಚಿಂತನೆಗಳ ಅಂಕಣ. “ಆನೋ ಭದ್ರಾಃ ಕ್ರತವೋ ಯಾನ್ತು ವಿಶ್ವತಃ” ಇದು ಅರಳಿಮರದ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ. ಒಳಿತು ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದಲೂ ಹರಿದು ಬರಲಿ… ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುವ ನಿರಂತರ ಕಿರು ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮದು.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply