ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ : ಒಂದು ‘ಜಿಬ್ರಾನ್’ ಕಥೆ

ಮೂಲ: ಖಲೀಲ್ ಜಿಬ್ರಾನ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply