ಅವಳು, ಕೇದಗೆ ಬನದ ಕಾಡುಕೋಳಿ! : ಬಿಲ್ಹಣನ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ

ಆಕರ : ಬಿಲ್ಹಣನ ಚೌರಪಂಚಾಶಿಕ | ರಚನೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

Leave a Reply