ಆಕೆ ನನ್ನವಳು ಮಾತ್ರ… | ಬಿಲ್ಹಣನ ಶೃಂಗಾರ ಕಾವ್ಯ

ಆಕರ: ಬಿಲ್ಹಣನ ಚೌರಪಂಚಾಶಿಕ | ರಚನೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

Leave a Reply