ನಿರಾತಂಕ ಮನಸು ನಮ್ಮದಾಗಲಿ : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ, ಋಗ್ವೇದದಿಂದ…

Leave a Reply