ಅವಳೆನ್ನ ವಿಧಿಯಾಗಿ ಕಾಡಲಿ : ಬಿಲ್ಹಣನ ಶೃಂಗಾರ ಶತಕ

ಆಕರ: ಬಿಲ್ಹಣನ ಚೌರಪಂಚಾಶಿಕ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

Leave a Reply