ಹೆಣ್ಣೆಂದರೆ… : ಸಿಮೋನ್ ‘ತಿಳಿ’ಗೊಳ

ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

Leave a Reply