ನೀಷೆ ‘ತಿಳಿ’ಗೊಳ : ಅರಳಿಮರ posters

ಖ್ಯಾತ ಚಿಂತಕ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ ನೀಷೆಯ ಕೆಲವು ತಿಳಿವಿನ ಹನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ| ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

4

5

6

7

8

1 Comment

  1. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ವೆಂಬುದು ಅಂತರಂಗದ ಜ್ಞಾನ.
    ನಿಜವಾದ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಅರಿವಿರುವವರು
    ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂಯಾವ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಾನು ಎಂಬ ಅಹಂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಕೆಲವರನ್ನಷ್ಟೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Leave a Reply