ಭಕ್ತ ಬಾವುಲರ 4 ಪದ್ಯಗಳು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ

ಬಾಉಲ್ ಇದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಬಂಗಾಳದ ಭಕ್ತಿ ಪಂಥ. ಈ ಪಂಥೀಯರ ಕೆಲವು ಗೀತೆಗಳ ಕನ್ನಡಾನುವಾದ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಮೂಲ: ಲಲ್ಲನ್ । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ರಮಾಕಾಂತ್ ಪುರಾಣಿಕ್

2.

3.

4.

Leave a Reply