ಸಾಲ್ವೆಡಾರ್ ಡಾಲಿ : ಅರಳಿಮರ posters

ಖ್ಯಾತ, ವಿಲಕ್ಷಣ ಚಿತ್ರ ಕಲಾವಿದ ಸಾಲ್ವೆಡಾರ್ ಡಾಲಿಯ ಕೆಲವು ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಹೊಳಹುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

4

5

6

7

8

9

Leave a Reply