ಸಾಫೋ ಗೀತ’ಚಿತ್ರ’ : tea time story

ಮೂಲ: ಸಾಫೋ (ಗ್ರೀಕ್ ಕವಿ, ಭಾವಗೀತೆ ಬರಹಗಾರ್ತಿ) | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

2

3

4

5

6

Leave a Reply