ಫರಾಜ್ ಶಾಯರಿ : ಅರಳಿಮರ posters

ಮೂಲ: ಅಹಮದ್ ಫರಾಜ್ | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

2 Comments

  1. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೇಖನ ಅದರಲ್ಲೂ ‘ತಿಳಿ’ಗೊಳ , ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Leave a Reply