‘ಕೈಫಿ’ ಕಾವ್ಯ ಹನಿ : ಅರಳಿಮರ posters

ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಕವಿಯೂ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತರಚನೆಕಾರರೂ ಆಗಿದ್ಥ ಕೈಫಿ ಆಜ್ಮಿಯವರ ಕೆಲವು ಕಾವ್ಯ ಹನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… . | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply