ಫೈಜ್ ಶಾಯರಿ : ಅರಳಿಮರ posters

ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಫೈಜ್ ಅಹಮದ್ ಫೈಜ್ ಕಾವ್ಯ ಹನಿಗಳು, ನಿಮಗಾಗಿ… | ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

1 Comment

  1. ಅತಿ ಅದ್ಬುತವಾದ ಭಾವನೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವಂತಹ ಸುಂದರ

Leave a Reply