ಅಂಥಾ ಉತ್ತಮರು ನೀವಾಗಿ… : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸ ನೆರವೇರಲಿ. ನಡುವೆ ಕೈಬಿಡಬೇಡಿ. ಸಹನೆ ಇರಲಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಉತ್ತಮರಾಗಿ!

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply