ಅಂಥಾ ಉತ್ತಮರು ನೀವಾಗಿ… : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಆರಂಭಿಸಿದ ಕೆಲಸ ನೆರವೇರಲಿ. ನಡುವೆ ಕೈಬಿಡಬೇಡಿ. ಸಹನೆ ಇರಲಿ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇರಲಿ. ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ, ಉತ್ತಮರಾಗಿ!

Leave a Reply