ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್’ : ಅರಳಿಮರ posters

ಖ್ಯಾತ ಸಮತಾವಾದಿ, ತತ್ವಚಿಂತಕ ‘ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್’ ಹೊಳಹುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Leave a Reply