ನಾನು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ : ರಮಣ ವಿಚಾರ ಧಾರೆ

ಪ್ರಶ್ನೆ : ನಾನು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆ ಹುಟ್ಟದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ : ಆತ್ಮವಿಚಾರದಿಂದ
ಪ್ರಶ್ನೆ : ಜಪದ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮವನ್ನು ಅರಿಯಬಲ್ಲೆನೆ?
ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ : ಯಾವ ಜಪ? ಕೃತಕ ಜಪವನ್ನೇಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ನಿಮ್ಮೊಳಗೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅನಂತ – ಸಹಜ ಜಪವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ.
ಪ್ರಶ್ನೆ : ಯಾವುದಾದರೂ ಉಪದೇಶ ನನಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು.
ರಮಣ ಮಹರ್ಷಿ : ‘ರಾಮ…ರಾಮ…’ ಎನ್ನಿ ಎಂದು ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡದವರು ಅದಕ್ಕೇ ಅಂಟಿಕೊಂಡುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬಹುಶ್ರುತರಾಗಿ, ಸಾಧನೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಶೋಧಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಹುಕಾಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾರಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ, “ನಾನು ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ಜಪಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾನು ಯಾರು? ಮುಂದುವರೆಯುವ ಮೊದಲು ಈ ನಾನು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ” ಎಂದು ಚಿಂತಿಸತೊಡಗುತ್ತೀರಿ. ಕೊನೆಗೆ ಜಪವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆತ್ನಶೋಧನೆ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತೀರಿ.
ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮೊದಲಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ‘ಆತ್ಮವಿಚಾರದಿಂದ’ ಎಂದು.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ಬದಲಿಸಿ )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.