ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ’ : ಅರಳಿಮರ Posters

ಅಪ್ರತಿಮ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ, ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಹೌದು. ಇವರ ಕೆಲವು ಹೊಳಹುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… । ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಅಲಾವಿಕಾ

ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿಯವರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ: https://aralimara.com/2018/09/18/ali/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Leave a Reply