ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಫಿರಾಖ್’ : ಅರಳಿಮರ posters

ಹಿಂದಿ- ಉರ್ದು ಕವಿ ‘ಫಿರಾಖ್’ ಗೋರಖ್ ಪುರಿಯವರ ಕಾವ್ಯ ಹನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ…| ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply