ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತೋ… | ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ದೇಹೋ ದೇವಾಲಯಃ ಪ್ರೋಕ್ತಃ ಸಃ ಜೀವಃ ಕೇವಲಃ ಶಿವಃ |
ತ್ಯಜೇತ್ ಅಜ್ಞಾನನಿರ್ಮಾಲ್ಯಮ್ ಸೋಹಮ್ ಭಾವೇನ ಪೂಜಯೇತ್ || ಮೈತ್ರೇಯಿ ಉಪನಿಷತ್ | 2.1 ||

Leave a Reply