ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಜಿಜೆಕ್’ : ಅರಳಿಮರ posters

ಆಧುನಿಕ ಚಿಂತಕ, ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾತುಗಾರ ‘ಸ್ಲವೋಜ್ ಜಿಜೆಕ್’ ಅವರ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ: ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Leave a Reply