ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಅಖ್ತರ್’ | ಅರಳಿಮರ posters

ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ/ ಉರ್ದು ಕವಿ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಜಾವೇದ್ ಅಖ್ತರ್ ಕಾವ್ಯಹನಿಗಳು… | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

Leave a Reply