ದಿನದ ಬೆಳಗಿಗೆ ಸಾಲು ಸೂಕ್ತಿಗಳು

ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದ ಆಯ್ದ ಒಂದು ಸಾಲಿನ 6 ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ…

1

2

3

4

5

6

Leave a Reply