ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ರಾಹತ್ ಇಂದೂರಿ’ : ಅರಳಿಮರ posters

ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಗೀತರಚನೆಕಾರ ರಾಹತ್ ಇಂದೋರಿಯವರ ಕೆಲವು ಕಾವ್ಯಹನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ… | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ
Uncategorized

2 Responses

  1. ನಾಗರಾಜ

    ಕವನ,ಓದು , ಸಾಹಿತ್ಯ ನನಗಿಷ್ಟ, ವೈಚಾರಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ,,ಕತೆಗಳೂ ಇಷ್ಟ..

Leave a Reply