ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಕ್ಂ X : ಅರಳಿಮರ posters

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಮಾಲ್ಕ್ಂ x ಅವರ ಕೆಲವು ಹೊಳಹುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Leave a Reply