ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ Bukowski : ಅರಳಿಮರ posters

ಖ್ಯಾತ ಜರ್ಮನ್ – ಅಮೆರಿಕನ್ ಕವಿ ಮತ್ತು ಲೇಖಕ Henry Charles Bukowskyಯ ಕೆಲವು ಹೊಳಹುಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

One thought on “ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ Bukowski : ಅರಳಿಮರ posters

Leave a Reply