ಸತ್ಯವೇ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

1 Comment

  1. ಸರ್ವಪರಿ ಸರ್ವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುಭಾಷಿತ

Leave a Reply