ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಅಖ್ತರ್’ ಕಾವ್ಯಹನಿ: ಅರಳಿಮರ posters

ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಜಾನ್ ನಿಸಾರ್ ಅಖ್ತರ್ ಕಾವ್ಯಹನಿಗಳು… | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply