ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಅಖ್ತರ್’ ಕಾವ್ಯಹನಿ: ಅರಳಿಮರ posters

ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಗೀತರಚನೆಕಾರ ಜಾನ್ ನಿಸಾರ್ ಅಖ್ತರ್ ಕಾವ್ಯಹನಿಗಳು… | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

8

Leave a Reply