ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಅಲಹಾಬಾದಿ’ ಕಾವ್ಯಹನಿ : ಅರಳಿಮರ posters

ಖ್ಯಾತ ಉರ್ದು ಕವಿ ಅಕ್ಬರ್ ಅಲಹಾಬಾದಿಯವರ ಕೆಲವು ಕಾವ್ಯಹನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ… | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

1 Comment

Leave a Reply