ಸದ್ಗುರು ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಲ್ಲ : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಗುರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮನಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕಲಿಕೆಯು ಶಿಷ್ಯರ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಈ ಸುಭಾಷಿತ.

Leave a Reply