ಸದ್ಗುರು ಪಕ್ಷಪಾತಿಯಲ್ಲ : ಇಂದಿನ ಸುಭಾಷಿತ

ಗುರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮನಾಗಿ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕಲಿಕೆಯು ಶಿಷ್ಯರ ಗ್ರಹಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ ಅನ್ನುತ್ತದೆ ಈ ಸುಭಾಷಿತ.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply