ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಲೋರ್ಕಾ’ : ಅರಳಿಮರ posters

ಸ್ಪಾನಿಶ್ ಕವಿ ಮತ್ತು ನಾಟಕಕಾರನಾಗಿದ್ದ Federico García Lorca ಹೊಳಹುಗಳು, ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ… | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

Leave a Reply