ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡೆಮಿಂಗ್’ : ಅರಳಿಮರ posters

ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪರಿಣತರೂ, ಎರಡನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಜಪಾನ್ ನ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣನಾದವರೂ, ಬರಹಗಾರರೂ ಆದ ‘ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡೆಮಿಂಗ್’ ಹೊಳಹುಗಳು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

7

Leave a Reply