ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಕುರಿತು ಬುದ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದು…

ಬೌದ್ಧ ಚಿಂತಕ ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯವರು ಹೇಳಿದ ‘ಬುದ್ಧಗಾಥೆ’ ಇಲ್ಲಿದೆ…

Leave a Reply