ದಿನಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳು : ಅರಳಿಮರ video

ದಿನದ ಆರಂಭ ಸದ್ವಿಚಾರಗಳೊಡನೆ ಆರಂಭವಾದರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 10 ಸೂಕ್ತಿಗಳನ್ನು ‘ಅರಳಿಮರ’ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇವನ್ನು ಬರಿದೇ ಓದುವುದಲ್ಲ, ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮದೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. । ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತಿ: ಅಲಾವಿಕಾ

Leave a Reply