ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ‘ಆನಾ’ ಕಾವ್ಯಹನಿ : ಅರಳಿಮರ posters

ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಕವಿ ಆನಾ ಅಹ್ಮತೋವ ಕಾವ್ಯ ಹನಿಗಳು | ಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅನುವಾದ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

Leave a Reply