‘ಜೋಶ್’ ಕಾವ್ಯಹನಿ : ಅರಳಿಮರ posters

ಹಿಂದಿ/ಉರ್ದು ಕವಿ ಜೋಶ್ ಮಲಿಹಾಬಾದಿಯವರ ಶಾಯರಿ, ಇಂದಿನ ಚಿತ್ರಭಿತ್ತಿಯಲ್ಲಿ… | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

1

2

3

4

5

6

Leave a Reply