ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆ! : ಜಿಬ್ರಾನ್ ಹೇಳಿದ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಕಥೆ

ಮೂಲ: ಖಲೀಲ್ ಜಿಬ್ರಾನ್; ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ: ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

Leave a Reply