ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಪರಾಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರ

ಅಖಂಡೇ ಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದೇ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪೈಕರೂಪಿಣಿ ।
ಸ್ಥಿತೇಽದ್ವಿತೀಯಭಾವೇಽಸ್ಮಿನ್ ಕಥಂ ಪೂಜಾ ವಿಧೀಯತೇ ॥ 1॥

ಪೂರ್ಣಸ್ಯಾವಾಹನಂ ಕುತ್ರ ಸರ್ವಾಧಾರಸ್ಯ ಚಾಸನಮ್ ।
ಸ್ವಚ್ಛಸ್ಯ ಪಾದ್ಯಮರ್ಘ್ಯಂ ತು ಶುದ್ಧಸ್ಯಾಚಮನಂ ಕುತಃ ॥ 2॥

ನಿರ್ಮಲಸ್ಯ ಕುತಃ ಸ್ನಾನಂ ವಸ್ತ್ರಂ ವಿಶ್ವೋದರಸ್ಯ ಚ ।
ನಿರಾಲಮ್ಬಸ್ಯೋಪವೀತಂ ಪುಷ್ಪಂ ನಿರ್ವಾಸನಸ್ಯ ಚ ॥ 3॥ var ರಮ್ಯಸ್ಯಾಭರಣಂ ಕುತಃ
ನಿರ್ಲೇಪಸ್ಯ ಕುತೋ ಗನ್ಧಃ ಪುಷ್ಪಂ ನಿರ್ವಾಸನಸ್ಯ ಚ । ।
ನಿರ್ವಿಶೇಷಸ್ಯ ಕಾ ಭೂಷಾ ಕೋಽಲಂಕಾರೋ ನಿರಾಕೃತೇಃ ॥ 4॥

ನಿರ್ಗನ್ಧಸ್ಯ ಕುತೋ ಧೂಪಂ ಸ್ವಪ್ರಕಾಶಸ್ಯ ದೀಪಕಮ್ ।
ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಸ್ಯ ನೈವೇದ್ಯಸ್ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಚ ಕುತೋ ವಿಭೋಃ ॥ 4॥

ನಿರಂಜನಸ್ಯ ಕಿಂ ಧೂಪೈರ್ದೀಪೈರ್ವಾ ಸರ್ವಸಾಕ್ಷಿಣಃ ।
ನಿಜಾನನ್ದೈಕತೃಪ್ತಸ್ಯ ನೈವೇದ್ಯಂ ಕಿಂ ಭವೇದಿಹ ॥ 5॥

ನಿತ್ಯತೃಪ್ತಸ್ಯ ನೈವೇದ್ಯಂ ನಿಷ್ಕಾಮಸ್ಯ ಫಲಂ ಕುತಃ ।
ತಾಮ್ಬೂಲಂ ಚ ವಿಭೋಃ ಕುತ್ರ ನಿತ್ಯಾನನ್ದಸ್ಯ ದಕ್ಷಿಣಾ ॥ 5॥

ವಿಶ್ವಾನನ್ದಯಿತುಸ್ತಸ್ಯ ಕಿಂ ತಾಂಬೂಲಂ ಪ್ರಕಲ್ಪತೇ।
ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಚಿದ್ರೂಪೋ ಯೋಽಸಾವರ್ಕಾದಿಭಾಸಕಃ ॥ 6॥

ಸ್ವಯಂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನಸ್ಯ ಕುತೋ ನೀರಾಜನವಿಧಿಃ ।
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಹ್ಯನನ್ತಸ್ಯ ಚಾದ್ವಿತೀಯಸ್ಯ ಕಾ ನತಿಃ ॥ 6॥

ಗೀಯತೇ ಶ್ರುತಿಭಿಸ್ತಸ್ಯ ನೀರಾಜನವಿಧಿಃ ಕುತಃ ।
ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಮನನ್ತ್ಸ್ಯ ಪ್ರಮಾಣೋಽದ್ವಯವಸ್ತುನಃ ॥ 7॥

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾ ಹ್ಯನನ್ತಸ್ಯ ಹ್ಯದ್ವಯಸ್ಯ ಕುತೋ ನತಿಃ ।
ವೇದವಾಕ್ಯೈರವೇದ್ಯಸ್ಯ ಕುತಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ವಿಧೀಯತೇ ॥ 7॥

ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಮಾನಸ್ಯ ಕುತೋ ನೀರಾಜನಂ ವಿಧಿಃ ।
ಇಯಮೇವ ಪರಾ ಪೂಜಾ ಶಮ್ಭೋಃ ಸತ್ಯಸ್ವರೂಪಿಣಃ ॥ 7॥

ಸ್ವಯಂಪ್ರಕಾಶಮಾನಸ್ಯ ಕುತೋ ನೀರಾಜನಂ ವಿಭೋಃ ।
ಅನ್ತರ್ಬಹಿಃ ಸಂಸ್ಥಿತಸ್ಯೋದ್ವಾಸನವಿಧಿಃ ಕುತಃ ॥ 8॥

ಅನ್ತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಕಥಮುದ್ವಾಸನಂ ಭವೇತ್ ॥ 8॥

ದೇವೋ ದೇವಾಲಯಪ್ರೋಕ್ತೋ ಜೀವೋ ದೇವಃ ಸದಾಶಿವಃ ।
ತ್ಯಜೇದಜ್ಞಾನನಿರ್ಮಾಲ್ಯಂ ಸೋಹಂಭಾವೇನ ಪೂಜಯೇತ್ ॥ 8॥

ಏವಮೇವ ಪರಾ ಪೂಜಾ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾಸು ಸರ್ವದಾ ।
ಏಕಬುದ್ಧ್ಯಾ ತು ದೇವೇಶ ವಿಧೇಯಾ ಬ್ರಹ್ಮವಿತ್ತಮೈಃ ॥ 9॥

ತುಭ್ಯಮಹಮನನ್ತಾಯ ಮಹ್ಯಂ ತುಭ್ಯಂ ಶಿವಾತ್ಮನೇ ।
ನಮೋ ದೇವಾಧಿದೇವಾಯ ಪರಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ॥ 9॥

ಯೋಗೀ ದೇಹಾಭಿಮಾನೀ ಸ್ಯಾದ್ರೋಗೀ ಕರ್ಮಣಿ ತತ್ಪರಃ ।
ಜ್ಞಾನೀ ಮೋಕ್ಷಾಭಿಮಾನ್ಯೇವ ತತ್ತ್ವಜ್ಞೇನಾಭಿಮಾನಿತಾ ॥ 10॥

ಕಿಂ ಕರೋಮಿ ಕ್ವ ಗಚ್ಛಾಮಿ ಕಿಂ ಗೃಹ್ಣಾಮಿ ತ್ಯಜಾಮಿ ಕಿಮ್ ।
ಆತ್ಮನಾ ಪೂರಿತಂ ಸರ್ವಂ ಮಹಾಕಲ್ಪಾಮ್ಬುನಾ ಸದಾ ॥ 11॥

॥ ಇತಿ ಪರಾ ಪೂಜಾ ಸಮಾಪ್ತಾ ॥

2 Comments

Leave a Reply