ಅಕ್ಕ ಕಂಡ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಯ್ಯನ ಕನಸು…

ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ್ನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಕುರಿತು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ರಚಿಸಿರುವ ಎರಡು ವಚನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ಅಕ್ಕ ಕೇಳಕ್ಕಾ, ನಾನೊಂದು ಕನಸ ಕಂಡೆ. 
ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಕೆಂಜೆಡೆಗಳ ಸುಲಿಪಲ್ಲ ಗೊರವನು 
ಬಂದೆನ್ನ ನೆರೆದ ನೋಡವ್ವಾ. 
ಆತನನಪ್ಪಿಕೊಂಡು ತಳವೆಳಗಾದೆನು. 
ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕಂಡು 
ಕಣ್ಣಮುಚ್ಚಿ ತೆರೆದು ತಳವೆಳಗಾದೆನು. 

~

ಅಕ್ಕ ಕೇಳೌ, ನಾನೊಂದು ಕನಸ ಕಂಡೆ. 
ಅಕ್ಕಿ ಅಡಕೆ ಓಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯ ಕಂಡೆ. 
ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಜಡೆಗಳ ಸುಲಿಪಲ್ಲ ಗೊರವನು 
ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದುದ ಕಂಡೆನವ್ವಾ. 
ಮಿಕ್ಕು ಮೀರಿ ಹೋಹನ ಬೆಂಬತ್ತಿ ಕೈವಿಡಿದೆನು. 
ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಕಂಡು ಕಣ್ದೆರೆದೆನು. 

Leave a Reply