Never mind series ~ 4

ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ದಾರಿಯೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಏನನ್ನೂ ಮಾಡದೆ ಇರಲು ದಾರಿಯೇ ಇಲ್ಲ !

Art n concept : Kiran Madalu | courtesy : Kiran’s personal collection

Leave a Reply