ತಾವೋ ತಿಳಿವು #4 : ‘ತಾವೋ’ ವನ್ನು ಅರೆದು ಕುಡಿದವರು

ಮೂಲ: ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

tao

ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ

‘ತಾವೋ’ ವನ್ನು ಅರೆದು ಕುಡಿದವರು

ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಯೂ ಕಾಣಿಸದಷ್ಟು

ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕೂ ಸಿಗದಷ್ಟು

ಸೂಕ್ಷ್ಮರೂ, ನಿಗೂಢರೂ,

ಹರಿತ ಜಗಳಗಂಟರೂ ಆಗಿದ್ದರು.

ಅವರ ಆಳ, ಅಗಲಗಳನ್ನು

ಬಲ್ಲವರಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ

ಅವರು ಹೇಗಿದ್ದಿರಬಹುದು

ಎಂದು ನಾನು

ಊಹೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ.

~

ಚಳಿಗಾಲದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವವರಂತೆ

ಹೆಜ್ಜೆ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವವರು,

ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಯ ಬಗ್ಗೆ

ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಾದವರು,

ಮನೆಗೆ ಬಂದ ದೂರದ ನೆಂಟರಂತೆ

ವಿನಮ್ರರು ಮತ್ತು ಭಿಡೇ ಸ್ವಭಾವದವರು,

ಕರಗುವ ಮಂಜಿನಂತೆ

ಜಾರಿಕೊಳ್ಳುವವರು,

ಕೆತ್ತಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮರದ ತುಂಡಿನಂತೆ

ಮುಗ್ಧರು, ಸುಲಭ ಸಾಧ್ಯರು,

ಆಳ ಕಣಿವೆಗಳಂತೆ

ಖಾಲಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುವವರು,

ಬಗ್ಗಡದ ನೀರಿನಂತೆ

ಕೃದ್ಧರು, ದಂಗೆ ಎದ್ದವರು.

ನಿಂತು ನಿಂತು ತಿಳಿಯಾಗುವ

ಕಲೆಯ ತಿಳಿದವರು.

ಚಲನೆಗೊಂದು ಅರ್ಥ ಬರುವತನಕ

ಜಪ್ಪಯ್ಯ ಅಂದರೂ ಏಳದವರು;

ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲೊಲ್ಲದ ಉಡಾಳರು,

ಖಾಲಿತನ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳ

ಮಹತ್ವ ಅರಿತ ಮಹಾತ್ಮರು.

 

Leave a Reply