ತಾವೋ ತಿಳಿವು #14 ~ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರದ ಮೂಲ ಬೇರುಗಳು

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

tao2

ಅಂಡಲೆಯುವ ಮನಕೆ ಆಮಿಷ ತೋರಿ
ಸ್ವಂತದಲಿ ಒಂದಾಗಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವೆ?

ನಿಮ್ಮ ದೇಹವ ನೆನಸಿ ನೆನಸಿ
ಹಸು ಕಂದನ ಕೋಮಲ ಶರೀರ ದಿವ್ಯವಾಗಿಸಬಹುದೆ?

ಕಾಣುವ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದು
ಬರೀ ಬೆಳಕ ನೋಡುವುದು ಸಾಧ್ಯವೆ ?

ಚಾಟಿ-ಹುಕುಮು ಮೂಗುದಾಣವಿಲ್ಲದೆಯೇ
ಮೈ ನೇವರಿಸುತ್ತ ಬಂಡಿ ಓಡಿಸಬಹುದೆ?

ಎಲ್ಲ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ
ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿದು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಬಹುದೆ?

ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿ, ಪಾತಿ ಮಾಡಿ, ನೀರು ಹಾಕಿ ಸುಮ್ಮನಾಗುವುದು,
ಹೆಸರಾಗಿಯೂ ಹೆಸರ ಉಸಿರದಿರುವುದು,
ಜಗ್ಗದಯೇ ಎಳೆಯುವುದು

ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರದ ಮೂಲ ಬೇರುಗಳು.

Leave a Reply