ತಾವೋ ತಿಳಿವು #21 ~ ನಿಯಮವಲ್ಲದ ನಿಯಮ…

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

tao

‘ತಾವೋ’ ದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದೇ
ಒಂದು ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಅರ್ಹತೆ.
ಹೌದು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಗದು
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಸಾಧ್ಯ.

ತಾವೋ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಿಗದೇ ಹೋದರೆ
ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗಬಹುದು?
ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಜೊತು ಬೀಳದೆ…!?

ತಾವೋ ನಿಗೂಢ, ಅಪರಿಮಿತ ಕತ್ತಲು
ಅಂತೆಯೇ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ
ಇದೊಂದು ನಿಯಮವಲ್ಲದ ನಿಯಮ.

ಹುಟ್ಟು, ಕಾಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು,
ಇರುವುದು ಇರದುದರಾಚೆ, ಮನೆ.
ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಾಗಲೆಲ್ಲ
ನನ್ನೊಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೇನೆ
ಇಳಿದು ಇಣುಕುತ್ತೇನೆ.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s