ತಾವೋ ತಿಳಿವು #21 ~ ನಿಯಮವಲ್ಲದ ನಿಯಮ…

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

tao

‘ತಾವೋ’ ದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗುವುದೇ
ಒಂದು ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಅರ್ಹತೆ.
ಹೌದು ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಗದು
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅಸಾಧ್ಯ.

ತಾವೋ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಸಿಗದೇ ಹೋದರೆ
ಹೇಗೆ ಒಂದಾಗಬಹುದು?
ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಜೊತು ಬೀಳದೆ…!?

ತಾವೋ ನಿಗೂಢ, ಅಪರಿಮಿತ ಕತ್ತಲು
ಅಂತೆಯೇ ಶುದ್ಧ ಚೈತನ್ಯ
ಇದೊಂದು ನಿಯಮವಲ್ಲದ ನಿಯಮ.

ಹುಟ್ಟು, ಕಾಲ ದೇಶಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು,
ಇರುವುದು ಇರದುದರಾಚೆ, ಮನೆ.
ಖಾತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದಾಗಲೆಲ್ಲ
ನನ್ನೊಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೇನೆ
ಇಳಿದು ಇಣುಕುತ್ತೇನೆ.

Leave a Reply