ತಾವೋ ತಿಳಿವು #62 ~ ಸಮಾಧಾನ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ ಜಾಗವಿಲ್ಲ

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಮರು ನಿರೂಪಣೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

ekam

ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರ ?
ನೀವೋ ? ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೋ ?

ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಆಪ್ತ ?
ನೀವೋ ? ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯೋ ?

ಯಾವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕಟ?
ಲಾಭವೋ ? ಹಾನಿಯೋ ?

ಅತಿ ಮೋಹ, ಅತಿ ಖರ್ಚಿಗೆ ದಾರಿ
ಕೂಡಿಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೇ ಲಾಯಕ್ಕು.

ಆದ್ದರಿಂದಲೇ
ಸಮಾಧಾನ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪಮಾನಕ್ಕೆ
ಜಾಗವಿಲ್ಲ
ಸಂಯಮದ ಹತ್ತಿರ ಗಂಡಾಂತರ ಸುಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಇಂಥ ಜೀವಂತಿಕೆಗೆ ಎಂದೂ ಸಾವಿಲ್ಲ.

Leave a Reply