ತಾವೋ ತಿಳಿವು #63 ~ ಸಮಾಧಾನವೇ ಜಗದ ಆಶಯ

ಮೂಲ : ಲಾವೋ ತ್ಸು | ಮರು ನಿರೂಪಣೆ : ಚಿದಂಬರ ನರೇಂದ್ರ

tao

ಯಾವುದು ಪರಿಪೂರ್ಣವೋ
ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ಕಳಂಕದ ಆರೋಪ,
ಆದರೂ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿರಿ
ಈ ಬೆಳಕನ್ನು ಮೊಗೆದು ಮೊಗೆದು ಬಳಸಿರಿ.

ಯಾವುದು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆಯೋ
ಅದರ ಮೇಲೆಯೇ ಖಾಲೀ ಎನ್ನುವ ಆಪಾದನೆ
ಬೊಗಸೆ ಒಡ್ಡಿ, ದಾಹ ತೀರುವಷ್ಟು ಕುಡಿಯಿರಿ
ಇದು ತೀರದ ಬಾವಿ.

ಪಕ್ಕಾ ನೇರವಾಗಿರುವುದು, ಬಾಗಿದ ಹಾಗೆ
ಕೌಶಲ್ಯ, ಮಹಾ ಕಠಿಣ
ಸರಾಗ ಮಾತು ಕೂಡ, ಒಂದು ಥರದ ಉಗ್ಗು.

ಚಳಿಯಾದರೆ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇರಿ
ಬಿಸಿಲಾದರೆ ಕದಲಬೇಡಿ

ಸಮಾಧಾನವೇ ಜಗದ ಆಶಯ.

About ಅರಳಿ ಮರ

ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ

Leave a Reply