ತಾವೋ ತಿಳಿವು #75 ~ ಸಮಸ್ತರೂ ಹುಲ್ಲಿನ ನಾಯಿಗಳು

ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಧರೆ
ಮನುಷ್ಯತ್ವದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಅವುಗಳ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ
ಸಮಸ್ತರೂ ಹುಲ್ಲಿನ ನಾಯಿಗಳು*
ಹಾಗೆಯೇ
ಸಂತರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ.
ಅವರಿಗೂ ಎಲ್ಲ
ಹುಲ್ಲಿನ ನಾಯಿಗಳಂತಯೇ.*

ತಾವೋ ಬಲೂನಿನಂತೆ
ಖಾಲಿ ಹೌದು
ಆದರೆ ಅನಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು,
ಏರಿದಂತೆಲ್ಲ ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ,
ಮಾತು ಚುಚ್ಚಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿ.

ಮಾತಿನ ಮನೆಯೆದುರು
ಮಸಣದ ತೋಟ,
ತಾವೋಗೆ ಶರಣಾಗಿ,
ಶರಣು ಎನ್ನಿ.

*ಬಲಿ ಕೊಡವುದಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುವ ಹುಲ್ಲಿನ ಬೊಂಬೆಗಳು. ವಿಧಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂತರ ತುಳಿದಾಡುತ್ತಾರೆ, ಒಲೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

Advertisements

ನಿಮ್ಮದೊಂದು ಉತ್ತರ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.