ಕಳ್ಳನನ್ನು ಬೇಸ್ತುಬೀಳಿಸಿದ ನಸ್ರುದ್ದೀನ್ : ಹಗುರ ಮನ

mulla7.jpg

Leave a Reply